De contributie voor het lidmaatschap is in verschillende groepen vastgesteld en bedragen voor kalenderjaar 2023:

Standaard lidmaatschap met het maandblad “Filatelie”

€ 40,00

Lid in Buitenland (plus meerkosten)

€ 40,00

Huisgenootleden, Z-leden in Nederland en Donateurs

€ 22,00

Jeugdleden, leeftijd t/m 17 jaar

€ 12,00

Bij het standaard lidmaatschap en lid buitenland is de afdracht aan de Federatie en aan de Bond en voor het maandblad  “Filatelie”  inbegrepen.

Het mededelingenblad wordt per email naar de leden verzonden. Leden zonder e-mailadres kunnen tegen betaling ad € 11,-/jaar  het mededelingenblad op het huisadres toegezonden krijgen.

Wilt u nu het lidmaatschap aanvragen dan kunt u een  aanmeldingsformulier, in het A4 formaat,  on-line afdrukken en opslaan. Klik hiervoor op de onderstaande link.

AANMELDINGSFORMULIER.pdf

Problemen met openen van het formulier download Acrobat 

U kunt het formulier ingevuld opsturen aan onze ledenadministratie:

De heer J.P.A. de Jong
Hoefweer 1
2935 CC Ouderkerk aan den IJssel
Tel.: 0180 68 17 83
e-mail: jong0054@kpnmail.nl

Wijzigingen t.a.v. uw lidmaatschap kunt u elk jaar tot uiterlijk 31 oktober doorgeven aan de ledenadministratie.

Wij  hopen dat  u  veel plezier  zult  beleven  aan  uw
lidmaatschap en dat wij u spoedig mogen ontmoeten.

Privacystatement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie ( EU ). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp ) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation ( GDPR ).

Onze vereniging slaat gegevens t.b.v. het lidmaatschap op, om de doelstelling van de vereniging te behartigen, zoals het organiseren van ledenbijeenkomsten, het versturen van de nieuwsbrief e.d., het houden van veilingen voor de leden, het verzorgen van de rondzending, het aanwezig zijn op tentoonstellingen en beurzen en dergelijke acties.

De vereniging zal de gegevens zorgvuldig beheren. De gegevens berusten bij de secretaris c.q ledenadministratie, maar eens per jaar worden deze gegevens gebruikt door de penningmeester voor het innen van de contributieen door de veilingmeester t.b.v. afwikkeling schriftelijke veilingen. Het hoofd rondzendverkeer krijgt een lijst met alle deelnemers aan het rondzendverkeer en de deelnemers in een sectie hebben inzage in een overzicht van de leden in hun sectie, zodat de zending aan een volgende deelnemer kan worden toegestuurd.

De gegevens worden op een beveiligde locatie op de computer en eventueel in geprinte versie door het bestuur bewaard. De gegevens van de leden zullen in geen geval aan derden worden verstrekt.

De gegevens welke zijn vastgelegd heeft u bij het aangaan van het lidmaatschap aan de vereniging verstrekt en bestaan uit: naam, voorletters, (evt. voorvoegsels), adres, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer,

rekeningnummer (alleen in geval van betalingen aan de vereniging via bank), ingangsdatum lidmaatschap en e-mailadres.

Op verzoek van een lid zullen al diens gegevens verwijderd worden. Tegelijkertijd eindigt daarmee ook het lidmaatschap van dat lid. Ook bij opzegging van het lidmaatschap of bij overlijden van het lid zullen al zijn of haar gegevens uit het ledenbestand worden verwijderd.

Naast bovengenoemde informatie, zal door Fv IJssel- & Lekstreek de volgende aanvullende informatie desgevraagd worden verstrekt om een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen:

  • De  bewaartermijn van de gegevens bedraagt de duur van het lidmaatschap, na het beëindigen daarvan tot maximaal 31 december het jaar daarop;
  • Betrokken hebben het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
  • De betrokkene heeft het recht om zijn verleende toestemming in te trekken;
  • De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder;
  • De verstrekking van persoonsgegevens is conform een contractuele verplichting, verband houdend met het lidmaatschap, tevens een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en dat betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt;
  • Van de ledenadministratie worden door derden geen analyses gemaakt t.b.v. geautomatiseerde gegevensverwerking (het zgn. Proliling);
  • indien de gegevens (bankrekeningnummer) niet van de betrokkene wordt verkregen, is een banktransactie de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.